Dział X. Przepisy dotyczące konsumentów

1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu, poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia Ustawy o prawach konsumenta.
2. Klient mający status Konsumenta składając zamówienie na zakup przewodnika wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem.
3. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy od chwili, gdy przewodnik został przesłany na adres poczty elektronicznej klienta.
4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.
5. Postanowienia Regulaminu, które ograniczałyby prawa Konsumenta, wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, nie mają do niego zastosowania.

Dział XI. Postanowienia końcowe

1. Klient jest zobowiązany do wyposażenia sprzętu, którego będzie używał celem uzyskania dostępu do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy w program antywirusowy i aktualizowania go na bieżąco.
2. Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania do Internetu treści o charakterze bezprawnym.
3. Klient nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Sprzedawcę w ramach jego systemu teleinformatycznego czy w ramach ebooka objętego przedmiotem Umowy.
4. Klient nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.
5. Umowa podlega prawu polskiemu.
6. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu, stron www. i innych adresów podanych w treści Regulaminu poprzez przesłanie informacji na ten temat Klientowi, który zawarł Umowę na podany przez niego adres (podane adresy) poczty elektronicznej lub zamieszczając je w treści dostępnego na stronie www Regulaminu. Wprowadzenie innych - aniżeli określone w dacie wejścia w życie Regulaminu - form płatności jest dokonywane przez Sprzedawcę poprzez podanie na stronie www.profinfo.pl/ebook-informacje,informacje-ebook.html informacji na ten temat. Ww. zmiany nie są zmianami Regulaminu ani Umowy.
7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zmiana właściwości miejscowej sądu nie odnosi się do Umów zawartych z Konsumentami.
8. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady ebooków. Postanowienie to nie odnosi się do ebooków nabytych przez Konsumentów.
9. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność prawną Sprzedawcy za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z ebooków stanowiących przedmiot Umowy, w tym z tytułu ich wad. Powyższe postanowienie nie odnosi się do odpowiedzialności wobec Konsumentów.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

Dział VI. Zabezpieczenia ebooka

1. Każdy ebook może być zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem znakiem wodnym.

2. Nie wolno usuwać zabezpieczenia ebooka. Klient, który nabył ebooka zobowiązuje się do nieusuwania jego zabezpieczenia.

Dział VII. Rozwiązanie umowy

1. W wyniku złożenia przez Klienta zamówienia Sprzedawcy na ebooka i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę w drodze elektronicznej, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Regulaminie, zwanej dalej "Umową". W przypadku płatności dokonywanych przelewem za tożsame z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest traktowane przesłanie Klientowi linku umożliwiającego pobranie stanowiącego przedmiot zamówienia ebooka na podany przez Niego w zamówieniu adres poczty elektronicznej lub udostępnienie linku w koncie klienta na stronie profinfo.pl; w tym przypadku z datą udostępnienia tego linku Umowa zostaje zawarta.
2. Jednostronne rozwiązanie Umowy przez Klienta nie mającego statusu Konsumenta regulują obowiązujące przepisy prawne, z tym zastrzeżeniem, iż Klient taki nie może odstąpić od Umowy ani rozwiązać jej w inny sposób, gdy:
- zapłacił za jej przedmiot, choćby część kwoty, ani
- gdy pobrał zamówionego ebooka.

Dział VIII. Reklamacje

1.Klient ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@zwiedzo-maniacy.pl.

2. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Klienta reklamację, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.  

3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, reklamacja zostanie załatwiona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia.  

4. Reklamacje zgłoszone po upływie 5 dni od dnia upływu terminu, w którym link umożliwiający pobranie ebooka winien zostać zgodnie z Regulaminem dostarczony Klientowi, nie podlegają rozpatrzeniu.  

Dział IX. Przepisy dotyczące konsumentów

1.Klient ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@zwiedzo-maniacy.pl.

2. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Klienta reklamację, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.  

Dział IV.  Cena

1. Sprzedawca oświadcza, że całkowita cena za zakup jednej "sztuki" danego ebooka jest podana na stronie Księgarni obok ebooka. Cena tam podana w dacie złożenia zamówienia przez Klienta wiąże Strony.
2. Sprzedawca podaje na stronie Księgarni, stosownie do pkt 1 powyżej, cenę brutto tj. cenę uwzględniającą podatek od towarów i usług.
3. Klient dokonuje płatności stosownie do postanowień Działu III Regulaminu.
4. W przypadku płatności online, jeżeli nie nastąpi ona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, oznacza to, że zamówienie zostało anulowane przez Klienta i jest traktowane jako niezłożone i nieistniejące.

Dział V. Licencja 

1. Każdy ebook oferowany za pośrednictwem Księgarni stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.
2. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia licencji lub dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z zakupionego przez Klienta za pośrednictwem Księgarni ebooka, w zależności od tego, czy Sprzedawcy przysługuje tylko licencja czy też autorskie prawa majątkowe do ebooka. W tekście Regulaminu zarówno licencja, jak i dalsza licencja (sublicencja) są określane mianem licencji, bez rozróżnienia, czy chodzi o licencję czy sublicencję.
3. Zakres udzielonej licencji na korzystanie z ebooka, w tym okres jej obowiązywania, może różnić się w odniesieniu do różnych ebooków.
4. Z datą przesłania przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w zamówieniu linków, o których mowa odpowiednio do sposobu płatności, zostaje udzielona Klientowi, który to zamówienie złożył, licencja na korzystanie z ebooka objętego jego treścią, w zakresie określonym w Regulaminie oraz postanowieniach doprecyzowujących zakres licencji podanych na stronie Księgarni obok tego ebooka, takich w szczególności, które określają:
- dopuszczalną ilość pobrań jednego ebooka; w braku takiego postanowienia w opisie obok ebooka, przyjmuje się, że Kupujący może pobrać danego ebooka 1 raz;
- sposób zabezpieczenia ebooka, który może wpływać na zakres korzystania z niego poprzez ograniczenie tego zakresu, co Klient zawierając Umowę akceptuje; w związku z powyższym Klient powinien przed złożeniem zamówienia na danego ebooka dokładnie zapoznać się z informacją o zabezpieczeniu;
- pobrany ebook nie może być kopiowany;
- prawo lub brak prawa dokonywania wydruku tekstu ebooka; w braku informacji na ten temat należy przyjąć, że prawo takie nie przysługuje; w przypadku przyznania takiego prawa obok ebooka wskazuje się liczbę jego stron, które mogą zostać wydrukowane; w braku liczby należy przyjąć, że chodzi o nie więcej niż 20 (dwadzieścia) stron ebooka łącznie;
- termin obowiązywania licencji, z tym, że w braku takiego terminu licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony;
- inne elementy, o ile zostaną podane obok ebooka. (Sprzedawca uprasza każdego Klienta, by przed złożeniem zamówienia zapoznał się zarówno z treścią Regulaminu sklepu internetowego, jak i postanowieniami doprecyzowującymi treść udzielonej licencji, podanymi na stronie Księgarni obok tego ebooka).

5. Licencja na korzystanie z zakupionego ebooka  umożliwia korzystanie z niego tylko przez Klienta, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego.

6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego ebooka, jego fragmentów, jego/ich kopii, wykorzystywania go/jego kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji ebooka, usuwania błędów ebooka.
7. Klient, który zakupił ebooka, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego.
8. Klient winien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z ebooka przez niego zakupionego.

Dział III. Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień na ebooki

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 3 Działu II Regulaminu, Klient zamawia ebook za pośrednictwem Księgarni stosując się do instrukcji i wytycznych zawartych na stronie www.zwiedzo-maniacy.pl/przewodnik-pdf-po-grecji   lub  

www.zwiedzo-maniacy.pl/przewodnik-pdf-po-wyspach-kanaryjskich

2. Elektroniczny formularz zamówienia dostępny na stronie www. określa dane wymagane do realizacji zamówienia oraz dane mające charakter opcjonalny.
3. Klient dokonuje zamówienia ebooka zaznaczając wybrany przez siebie tytuł przewodnika i typ pliku (format pdf dostępny jest na urządzenie mobilne: telefon lub tablet) za pomocą opcji "Dodaj do koszyka", a następnie w samym koszyku doprecyzowuje wskazane tam elementy zamówienia. Zastrzega się przy tym (patrz Dział V Regulaminu), że przy każdym tytule ebooka, oferowanego Klientowi w Księgarni, Sprzedawca zamieszcza w Księgarni dodatkowe ogólne postanowienia określające zakres udzielonej na korzystanie z niego licencji, typ pliku i ewentualnie inne dane dotyczące tego tytułu. Klient winien bardzo dokładnie zapoznać się z tymi postanowieniami.
4. Po prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia Klient winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi danymi, które tam wprowadził i kliknąć w rubryce "Wyślij" . W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu formularza zamówienia system teleinformatyczny Sprzedawcy będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania zamówienia.
5. W terminie do 48 (czterdzieści osiem) godzin od momentu doręczenia zamówienia do Sprzedawcy w podany w pkt 4 powyżej sposób, system teleinformatyczny Sprzedawcy wygeneruje i prześle na adres poczty elektronicznej Klienta w jego treści podany, potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując w szczególności takie dane jak: przedmiot zamówienia, cenę, sposób płatności.
6. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta przesyłając - w miejsce potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub linku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej stosowną wiadomość. Jeżeli okazałoby się, że Klient dokonał już zapłaty, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.
7. Płatność winna zostać dokonana on-line, chyba że Sprzedawca zaproponuje także inne formy płatności; zasady płatności on-line określone zostały na stronie Dotpay.pl - Centrum płatności online. 9. Niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 48 godzin od dokonania zapłaty za zamówionego ebook'a, system teleinformatyczny Sprzedawcy wysyła Klientowi, na podany przez niego w zamówieniu adres poczty elektronicznej przewodnik o wybranym przez Klienta tytule. W przypadku nieotrzymania w ww. terminie linku Klient może złożyć reklamację w trybie opisanym w Dziale IX Regulaminu.
8. Klient może pobrać zamówionego ebooka niezwłocznie po umożliwieniu mu jego pobrania, stosownie do zakresu udzielonej licencji i innych postanowień Umowy, tj. po przesłaniu na jego adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu aktywnego linku w tym celu. Pobrany ebook może być wykorzystany na jednym komputerze lub urządzeniu mobilnym.

10. Klient nie ma prawa udostępniać zakupionego ebooka innej osobie lub innemu urządzeniu.

REGULAMIN  zakupu przewodnika ze strony  ZWIEDZO-MANIACY.PL

Dział I. Definicje wybranych pojęć

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. "Regulaminie" - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
2. "Regulaminie sklepu internetowego" - należy przez to rozumieć dostępny na stronie https://www.zwiedzo-maniacy.pl/regulamin-sklepu Regulamin Sklepu Internetowego;
3. "Sprzedawcy" - należy przez to rozumieć zwiedzo-maniacy.pl;
4. "Kliencie" lub zamiennie "Kupującym" - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych;
5. "Stronach" - należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Klienta, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu; pojęcie "Strony" zaś odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna;
6. "Księgarni" - należy przez to rozumieć prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem www. zwiedzo-maniacy.pl księgarnię internetową, sprzedającą produkty, w tym ebooki znajdujące się w jej ofercie za pośrednictwem Internetu;
7. "przewodnik"-u lub "e-book"-u- należy przez to rozumieć książkę w wersji elektronicznej, tj. tzw. e-książkę; plik z treścią zawierającą taką książkę właśnie jest zapisany w formacie PDF;
8. "koszyku" - należy przez to rozumieć składnik Księgarni (tak właśnie w nomenklaturze, która jest stosowana na stronie Księgarni składnik ten jest nazwany), który służy do określenia przez Klienta danych dot. zamówienia, które tworzy w oparciu o narzędzia informatyczne oferowane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy;
9. "Konsumencie" - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 k.c.;
10. "k.c." - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93) ze zm.);
11. "Prawie autorskim" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
12. "Ustawie o prawach konsumenta" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
13. "stronie www." - należy przez to rozumieć zwiedzo-maniacy.pl.

Dział II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zakupu ebook'ów od Sprzedawcy za pośrednictwem Księgarni, w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
2. Regulamin jest dostępny na stronie https://www.zwiedzo-maniacy.pl/regulamin-sklepu dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.
3. Zakupu przewodnika za pośrednictwem Księgarni może dokonać tylko taki Kupujący, który przed zakupem zarejestruje się w Księgarni lub który posiada tam już swoje konto.
4. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem Księgarni na zakup ebooka oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu internetowego i akceptuje go bez zastrzeżeń.
7. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem sklepu internetowego stosuje się przepisy prawa cywilnego, w tym przepisy k.c., prawa autorskiego oraz ustawy o prawach konsumentów.

Masz coś do dodania? Napisz do mnie przez formularz poniżej,

lub wyślij e'mail na adres:

Może chcesz coś dodać?

Albo się czymś podzielić?

napisz na forum lub 

wyślij e'mail na adres:

kontakt@zwiedzo-maniacy.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!