Dział II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zakupu przewodników oraz opłaty za czasowe udostępnienie map od Sprzedawcy za pośrednictwem Księgarni, w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie: https://www.zwiedzo-maniacy.pl/regulamin-sklepu dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.
 3. Zakupu przewodnika i mapy za pośrednictwem Księgarni może dokonać każdy Kupujący, bez obowiązku rejestracji.
 4. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem Księgarni na zakup ebooka lub mapy, oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu internetowego i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem sklepu internetowego stosuje się przepisy prawa cywilnego, w tym przepisy k.c., prawa autorskiego oraz ustawy o prawach konsumentów.

Dział I. Definicje wybranych pojęć

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. "Regulaminie" - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin; 
 2. "Regulaminie sklepu internetowego" - należy przez to rozumieć dostępny na stronie   https://www.zwiedzo-maniacy.pl/regulamin-sklepu Regulamin sklepu internetowego;
 3. "Sprzedawcy" - należy przez to rozumieć zwiedzo-maniacy.pl;
 4. "Kliencie" lub zamiennie "Kupującym" - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych;
 5. "Stronach" - należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Klienta, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu; pojęcie "Strony" zaś odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna;
 6. "Księgarni" - należy przez to rozumieć prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem zwiedzo-maniacy.pl księgarnię internetową, sprzedającą produkty oraz mapy znajdujące się w jej ofercie za pośrednictwem Internetu;
 7. "przewodnik [pdf]" - należy przez to rozumieć książkę w wersji elektronicznej, tj. tzw. e-książkę; lub plik zapisany w formacie PDF;
 8. "mapę" - należy przez to rozumieć mapę w wersji online;
 9. "Konsumencie" - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 k.c.;
 10. "k.c." - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93) ze zm.);
 11. "Prawie autorskim" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 12. "Ustawie o prawach konsumenta" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 13. "stronie www" - należy przez to rozumieć zwiedzo-maniacy.pl.

REGULAMIN  zakupu przewodnika  i  mapy ze strony  ZWIEDZO-MANIACY.PL

Dział III. Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień na ebooki

W celu złożenia zamówienia należy:

 1. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk "Kupuję";   
 2. podać adres email, na który produkt ma zostać wysłany;
 3. zapoznać się z:
  1. polityką prywatności,
  2. regulaminem zakupów,
  3. regulaminem zakupów;
 4. zakup przewodnika lub mapy jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminów;
 5. kliknąć przycisk "Realizuj zamówienie",
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie.

Dział IV.  Cena

 1. Sprzedawca oświadcza, że całkowita cena za zakup jednej "sztuki" danego ebooka jest podana na stronie Księgarni obok ebooka. Cena tam podana w dacie złożenia zamówienia przez Klienta wiąże Strony.
 2. Sprzedawca podaje na stronie Księgarni, stosownie do pkt 1 powyżej, cenę brutto tj. cenę uwzględniającą podatek od towarów i usług.
 3. Klient dokonuje płatności stosownie do postanowień Działu III Regulaminu.

Dział VII. Reklamacje

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@zwiedzo-maniacy.pl.
 2. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, datę zakupu, adres e-mail wskazany w formularzu, na który sprzedawca wysłał  ebook lub link do mapy, oraz rodzaj przewodnika [pdf] lub mapy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.  
 4. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, reklamacja zostanie załatwiona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia.  
 5. Reklamacje zgłoszone po upływie 5 dni od dnia upływu terminu, w którym link umożliwiający pobranie ebooka lub mapy winien zostać zgodnie z Regulaminem dostarczony Klientowi, nie podlegają rozpatrzeniu.  
 6. Jako reklamację nie uwzględnione zostaną uwagi dotyczące ebooka lub mapy, zamieszczone na stronach, z którymi należy zapoznać się przed dokonaniem zakupu:

https://zwiedzo-maniacy.pl/przewodnik-pdf-po-grecji

Dział VI. Rozwiązanie umowy

1. W wyniku opłacenia przez Klienta ebooka i przesłanie do sprzedawcy formularza, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Regulaminie, zwanej dalej "Umową".

2. W terminie nie przekraczającym 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od momentu wpłynięcia na konto sprzedawcy (podane w pkt. 2 dział III. niniejszego regulaminu) na podany przez klienta w formularzu adres poczty elektronicznej sprzedawca zobowiązany jest przesłać wskazany w formularzu przewodnik [pdf].
3. Jednostronne rozwiązanie Umowy przez Klienta nie mającego statusu Konsumenta regulują obowiązujące przepisy prawne, z tym zastrzeżeniem, iż Klient taki nie może odstąpić od Umowy ani rozwiązać jej w inny sposób, gdy:
- zapłacił za jej przedmiot, choćby część kwoty, ani
- gdy pobrał zamówionego ebooka.

Dział IX. Postanowienia końcowe

 1. Klient jest zobowiązany do wyposażenia sprzętu, którego będzie używał celem uzyskania dostępu do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy w program antywirusowy i aktualizowania go na bieżąco.
 2. Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania do Internetu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Klient nie ma prawa usuwania z zakupionego ebooka lub mapy informacji o zakazie jego rozpowszechniania i kopiowania.
 4. Klient nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.
 5. Umowa podlega prawu polskiemu.
 6. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu, stron www, adresu e-mail i innych danych podanych w treści Regulaminu poprzez zamieszczenie ich w treści dostępnej na stronach: https://zwiedzo-maniacy.pl/przewodnik-pdf-po-grecji
 7. WW. zmiany nie są zmianami Regulaminu ani Umowy.
 8. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zmiana właściwości miejscowej sądu nie odnosi się do Umów zawartych z Konsumentami.
 9. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady ebooków lub mapy. Postanowienie to nie odnosi się do ebooków lub map nabytych przez Konsumentów.
 10. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność prawną Sprzedawcy za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z ebooków stanowiących przedmiot Umowy, w tym z tytułu ich wad. Powyższe postanowienie nie odnosi się do odpowiedzialności wobec Konsumentów.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

Dział VIII. Przepisy dotyczące konsumentów

 1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu, poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Klient mający status Konsumenta składając zamówienie na zakup przewodnika  lub mapy wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem.
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy od chwili, gdy przewodnik lub mapę został przesłany na adres poczty elektronicznej klienta.
 4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl
 5. Postanowienia Regulaminu, które ograniczałyby prawa Konsumenta, wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, nie mają do niego zastosowania.
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Dział V. Licencja 

 1. Każdy ebook oraz mapa oferowane za pośrednictwem Księgarni stanowią utwór w rozumieniu prawa autorskiego, a tym samym są objęte przewidzianą tym prawem ochroną.
 2. Sprzedawca, Aneta Skowrońska jest jedynym autorem wszystkich ebooków oraz map sprzedawanych na stronie zwiedzo-maniacy.pl 
 3. Z datą przesłania przewodnika przez sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez klienta w formularzu, zostaje udzielona klientowi, który to zamówienie złożył, licencja na korzystanie z ebooka objętego jego treścią, w zakresie określonym w Regulaminie oraz postanowieniach doprecyzowujących zakres licencji podanych na stronie Księgarni obok tego ebooka, takich w szczególności, które określają:
  1. dopuszczalną ilość pobrań jednego ebooka; w braku takiego postanowienia w opisie obok ebooka, przyjmuje się, że Kupujący może pobrać danego ebooka 1 raz;
  2. sposób zabezpieczenia ebooka, który może wpływać na zakres korzystania z niego poprzez ograniczenie tego zakresu, co Klient zawierając Umowę akceptuje; w związku z powyższym Klient powinien przed złożeniem zamówienia na danego ebooka dokładnie zapoznać się z informacją o zabezpieczeniu;
  3. pobrany ebook nie może być kopiowany;
  4. prawo lub brak prawa dokonywania wydruku tekstu ebooka; w braku informacji na ten temat należy przyjąć, że prawo takie nie przysługuje;
  5. termin obowiązywania licencji, z tym, że w braku takiego terminu licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony;
  6. inne elementy, o ile zostaną podane obok ebooka. (Sprzedawca uprasza każdego Klienta, by przed złożeniem zamówienia zapoznał się zarówno z treścią Regulaminu sklepu internetowego, jak i postanowieniami doprecyzowującymi treść udzielonej licencji, podanymi na stronie Księgarni obok tego ebooka).
 4. Z datą udostępnienia mapy przez sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej podany przez klienta w formularzu, zostaje przesłany klientowi link aktywujący map. Sprzedawca zastrzega, że:
  1. możliwość użytkowania mapy jest terminowe, okres udostępnienia podany jest w formularzu oraz na stronie: https://zwiedzo-maniacy.pl/mapa-grecji
  2. zakupiona mapa nie może być kopiowana;
  3. licencja zostaje udzielona na czas określony w formularzu oraz na stronie: https://zwiedzo-maniacy.pl/mapa-grecji;
  4. inne elementy, o ile zostaną podane. Sprzedawca uprasza każdego Klienta, by przed złożeniem zamówienia zapoznał się zarówno z treścią Regulaminu sklepu internetowego, jak i postanowieniami doprecyzowującymi treść udzielonej licencji, podanymi na stronie Księgarni.
 5. Licencja na korzystanie z zakupionego ebooka lub mapy  umożliwia korzystanie z niego tylko przez Klienta, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego.
 6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego ebooka i mapy, jego fragmentów, jego/ich kopii, wykorzystywania go/jego kopii, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji.
 7. Klient, który zakupił ebooka lub mapę, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego.
 8. Klient winien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z ebooka lub mapy przez niego zakupionego.